วันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2559

46. กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ แอล.ที. ( L.T )

46. กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ แอล.ที. ( L.T )
          L.T.   คือ “Learning Together” ซึ่งมีกระบวนการที่ง่ายไม่ซับซ้อน ดังนี้
          1 จัดผู้เรียนเข้ากลุ่มคละความสามารถ ( เก่ง - กลาง - อ่อน ) กลุ่มละ 4 คน
          2 กลุ่มย่อยกลุ่มละ 4 คน ศึกษาเนื้อหาร่วมกันโดยกำหนดให้แต่ละคนมีบทบาทหน้าที่ช่วยกลุ่มในการเรียนรู้ ตัวอย่างเช่น
                   สมาชิกคนที่ 1 : อ่านคำสั่ง
                   สมาชิกคนที่ 2 : หาคำตอบ
                   สมาชิกคนที่ 3 : หาคำตอบ
                   สมาชิกคนที่ 4 : ตรวจคำตอบ
          3 กลุ่มสรุปคำตอบร่วมกัน และส่งคำตอบนั้นเป็นผลงานกลุ่ม
          4 ผลงานกลุ่มได้คะแนนเท่าไร สมาชิกทุกคนในกลุ่มนั้นจะได้คะแนนนั้นเท่ากันทุกคน
ที่มา : ทิศนา แขมมณี . (2548). ศาสตร์การสอน. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น