วันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2559

31. วิธีสอนแบบโครงการ (Project Method)

31. วิธีสอนแบบโครงการ (Project Method)
     เป็นการสอนตามแนวคิดของ  William H. Kilpatrick วิธีสอนนี้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้กำหนดโครงการและดำเนินงานให้เสร็จตามนั้น โครงการที่กำหนดขึ้นอาจเป็นโครงการรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม
            ขั้นตอนของการจัดการโครงการ มีลำดับดังนี้
            1.ขั้นตั้งปัญหา
            2.ขั้นกำหนดโครงการ
            3.ขั้นดำเนินงานหรือลงมือปฏิบัติตามโครงการ
            4.ขั้นประเมินผลโครงการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น