วันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2559

39. วิธีสอนแบบอริยสัจ

39. วิธีสอนแบบอริยสัจ
            วิธีสอนแบบอริยสัจ คล้ายคลึงกับวิธีสอนแบบวิทยาศาสตร์อย่างที่สุด ขั้นต่างๆ คือ
            1. ทุกข์ ( ขั้นปัญหา ) การพิจารณาเพื่อกำหนดปัญหาได้ถูกต้อง
2. สมุทัย คือการรู้ที่ของปัญหา และหาวิธีแก้ไขปัญหา
3. นิโรธ การดับทุกข์ คือการทดลองและการบันทึกผล หรือการเก็บข้อมูล
4. มรรค คือการหาเหตุผลและการแก้ปัญหา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น