วันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2559

35. วิธีสอนแบบใช้ครูพี่เลี้ยง (Tutorial Method)

35. วิธีสอนแบบใช้ครูพี่เลี้ยง (Tutorial Method)
          เป็นวิธีสอนที่ใช้กับนักเรียนกลุ่มเล็กจำนวน 1-5 คน  ขั้นการสอนแบ่งเป็น 3 ขั้น คือ
            1. ขั้นนำ
            2. ขั้นศึกษาค้นคว้าหรือขั้นเรียนรู้
            3. ขั้นสรุปและประเมินผล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น